ห้องวิจัยในชั้นเรียน

เปรียบเทียบความหมาย ภาษาถิ่นระยอง กับ ภาษากลาง
ปัญหาเด็กเล่นเกมเรียนคอม
แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน
แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน
นักเรียน ใช้บริการเว็บบอร์ดทางอินเทอร์เนตเพื่อฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน
ทักษะวิทย์
เจตตคติต่อวิชาคณิต
จริยธรรมอันพึงประสงค์
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานวิจัย ผลิตสื่อ CAI ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
เค้าโครงการจัดทำสื่อเกมส์เคมี
คุณลักษณะและลำดับที่ของคุณลักษณะของครู
ความพึงพอใจที่โรงเรียนจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
ความพึงพอของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความต้องการบริการแนะแนว
ครูที่พึงประสงค์
แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข
แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูก
กิจกรรมการซ่อมเสริม
การเสริมสร้างระเบีบวินัยนักเรียนโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน
การเสริมสร้างระเบีบวินัยโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ
การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์
การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย
การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ
การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
การสำรวจการส่งงานของนักเรียน
การสำรวจการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนเรื่องกำไรโดยใช้เครื่องคิดเลข
การสร้างหนังสือเสริมประสบการอังกฤษ
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น
การสร้างวินัยในการเก็บของให้เข้าที่โดยวิธีการจัดเก็บหมวดหมู่
การสร้างระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร
การสร้างระเบียบของนักเรียน
การสร้างพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยการปลูกฝังทีละน้อย
การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด
การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์
การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 2
การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ
การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
การส่งงานของนักเรียน
การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
การศึกษารายกรณี2
การศึกษารายกรณี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์2
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวาดระบายสี
การไม่ส่งงาน
การไม่ส่งการบ้าน
การพัฒนาลายมือหัวกลมตัวเหลี่ยมของนักเรียน
การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดห้องเรียน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม
การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ
การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
การพัฒนาทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้ถูกต้องสวยงามโดยการสร้างสมาธิและทำซ้ำ
การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ป. ปลาย
การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)
การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยบทเรียนสำเร็จรูป
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป2
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
การฝึกวินัยการทิ้งขยะลงถัง
การเปรียบเทียบผลการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในห้องอย่างเดียวกับไม่มีการบ้าน
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
การท่องสูตรคูณ
การแต่งโจทย์ทางคณิตศาสตร์
การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
การใช้วิธีการสามเกลอองอาจเพื่อฝึกระเบียบในการเดินแถมมาเรียนวิชา
การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง

การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรง

การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสะกด การอ่านคำ ภาษาอังกฤษ

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม

การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดให

การเขียนคำที่มีวรรณยุกต์

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน โดยวิะการซอสามสาย

การแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยขณะรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยวิธีเสริมแรงให้คะแนน

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์ สิทธิโชค

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง

Advertisements

2 Responses

  1. ว้าวกำลังมองหาตัวอย่างงานวิจัยแบบเวิดพอดีเรยขอบคุณจ้า

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: